מק"ט מרכב"ה: 8502157-154

ככל שלמזמין יהיה צורך בפריט כיסאות שאינו כלול ברשימת פריטים זו, בכל סכום שהוא, יפנה המזמין לעורך המכרז בהתאם למפורט בסעיף "פריט ייחודי" בהודעת התכ"ם.


הזמנת פריט שאינו כלול ברשימת הפריטים (להלן: "פריט ייחודי")

ככל שלמזמין יהיה צורך בפריט כיסאות שאינו כלול ברשימת הפריטים המופיעה בנספח ב – רשימת הפריטים ומחירון הספקים, בכל סכום שהוא, יפנה המזמין לעורך המכרז, לקבלת אישור לפנות לכל הספקים הזוכים בבקשה לקבל הצעת מחיר עבור הפריט.
בהזמנות שהיקפן עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ, יפנה המזמין עם כלל הנתונים, לרבות אישור עורך המכרז כאמור בסעיף ‏4.3.1, לוועדת המכרזים המשרדית לקבלת אישור יציאה להליך תיחור משני.
המזמין יפנה בדואר האלקטרוני לכלל הספקים הזוכים בסל הכיסאות לקבלת הצעת מחיר עבור הפריטים הנדרשים.
הספק יגיש הצעה בדואר אלקטרוני חוזר.
בהזמנות שהיקפן עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ, ועדת המכרזים המשרדית היא זו  שתכריז על הספק שהגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר כזוכה.
המזמין יעביר לידיעת עורך המכרז את תוצאות התיחור.
לצורך הזמנת הפריט במערכת מרכב"ה, יפנה המזמין למקטלגת של מינהל הרכש הממשלתי באמצעות מערכת אלמ"ה תחת קטגוריה "קטלוג", תת-קטגוריה "שיוך מקט למשרד". המזמין יבקש להשתמש במק"ט ייעודי לפריט הייחודי, תוך ציון הכמות והמחיר ליחידה ללא מע"מ. בפנייתו יצרף את אישורו של עורך המכרז, כאמור בסעיף ‏4.3.1‏, ואת הצעת המחיר הזוכה. המזמין יעדכן את המקטלגת בסיום הקמת ההזמנה.
בהזמנה מעורבת, כלומר הזמנה הכוללת גם פריט הנכלל ברשימת הפריטים המופיעה בנספח ב - רשימת הפריטים ומחירון הספקים וגם פריט ייחודי, ככל שאחוז הפריט הייחודי נמוך ביחס לכלל הזמנה, עורך המכרז יכול לאשר,  בהתאם לשיקול דעתו, את הזמנת הפריט הייחודי ללא תיחור משני, כך שכלל ההזמנה תסופק על ידי אותו ספק.